Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52290
Title: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cơ sở hiện nay
Authors: Nguyễn Thanh Nga
Keywords: Cán bộ, công chức cấp xã
Chất lượng
Chính quyền cơ sở
Đào tạo, bồi dưỡng
Abstract: Cấp cơ sở luôn có vị trí rất quan trọng trong bộ máy chính quyền của nước ta và được ghi nhận tại Điều 118 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính quyền cấp cơ sở có chức năng bảo đảm việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyết định của chính quyền cấp trên; quyết định và bảo đảm thực hiện cắc chủ trương, biện pháp để phát huy mọi khả năng và tiềm năng của địa phương về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng. Do đó, sự vững mạnh của chính quyền cấp cơ sở là nền tảng cho sự vững mạnh của hệ thống chính quyền trong cả nước và ngược lại.
Issue Date: 2018-06
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; pdf.
Method: Tạp chí Quản lý nhà nước số 269 (6/2018)
Language: vi
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • B12-QLNN 6.18-nagcaocldoingucbcccqcs.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,51 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.