Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52338
Title: Lịch sử Quốc hội Việt Nam. Tập 3 (1976-1992)
Authors: Văn phòng Quốc hội
Keywords: Lịch sử
Tổng tuyển cử
Hội nghị hiệp thương chính trị
Hiến pháp 1980
Abstract: Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu về thời gian 16 năm (1976-1992), Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ khóa VI đến khóa VIII hoạt động trong thời kỳ cả nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội với những thuận lợi đan xen những khó khăn, thử thách.
Publisher: NXB. Chính trị Quốc gia - Sự thật
Issue Date: 2012
Type: Sách
Extent: 724 tr., pdf.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Lichsuquochoi-tap3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 656,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.