Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52362
Title: Về quyền sở hữu đất nông nghiệp trong pháp luật đất đai ở Việt Nam
Authors: Lê Văn Trung
Keywords: Quyền sở hữu đất đai
Chính sách đất đai
Đất nông nghiệp
Việt Nam
Đất đai
Abstract: Chính sách và pháp luật đất đai có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng đổi với sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt đối với khu vực nông thôn nơi mà đất đai là tư liệu sản xuất chủ yếu, cung cấp nguồn sinh kế chính cho đại bộ phận dân cư. Bài viết tập trung phân tích sự thay đổi trong quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về vấn đề quyền sở hữu đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp trên một số khía cạnh như thay đổi trong hình thức sở hữu đất, thay đổi trong các quy định của pháp luật về quyền quản lý, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với đất đai.
Issue Date: 2018-03
Type: Bài trích
Extent: 7 trang; tr.34-40; pdf.
Method: Tạp chí Nghề luật số 03/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • B8-NgheLuat3.2018-vandequyensohuudatnongnghieptheophapluatdatdai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.