Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52370
Title: Quy chế quản tài viên trong so sánh với Luật Phá sản của Trung Quốc và Singapore
Authors: Đào Thị Thu Hằng
Keywords: Quy chế
Quản tài viên
Luật Phá sản
Trung Quốc
Singapore
Description: Quản tài viên là một chế định mới trong Luật Phá sản Việt Nam năm 2014. Vì vậy, việc nghiên cứu so sánh quy định về quản tài viên của Việt Nam, Trung Quốc và Singapore nhằm tìm kiếm những sáng kiến lập pháp tốt để tiếp thu có chọn lọc vào Việt Nam, đồng thời tăng cường sự hiểu biết trong tiến trình hài hòa hóa pháp luật phá sản của Viêt Nam với các quốc gia trong khu vưc là hết sức cần thiết.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 9 trang
Source: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13 (413) Kỳ 1-Tháng 7 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 1fe8a055-be27-442f-b9aa-2ac90e59d04c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.