Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52455
Title: Hoàn thiện pháp luật về quản lý, phân bổ, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Authors: Lê Thị Thu Hằng
Keywords: Phí bảo vệ môi trường
Luật Bảo vệ môi trường
Khai thác khoáng sản
Abstract: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản là một trong những công cụ kinh tế quan trọng được áp dụng ở Việt Nam nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra. Quy định về quản lý, phân bổ, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản hợp lý sẽ góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả của pháp luật về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trong việc quản lý và bảo vệ môi trường. Bài viết sẽ tập trung phân tích và đánh giá quy định về quản lý, phân bổ, sử dụng phí bảo vệ môi trường từ thực tiễn của địa phương để thấy rõ những vướng mắc, bất cập của pháp luật. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về quản lý, phân bố, sử dụng phí để phí bảo vệ môi trường thực sự là công cụ kinh tế hỗ trợ đắc lực cho việc đạt được mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường, bảo đảm phát triển kinh tế theo hướng bền vững.
Publisher: Học viện tư pháp
Issue Date: 2018
Type: Bài trích
Extent: 04 trang, trang 36 - trang 39, pdf.
Method: Tạp chí Luật học số 6/2018
Language: vi
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • B7-NgheLuat6.2018-phanbosudungphibaovemoitruongkhaithackhoangsan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.