Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52515
Title: Yêu cầu cải tổ quy định của pháp luật về chính sách giải quyết tranh chấp môi trường ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Phương
Keywords: Quy định của pháp luật
Chính sách
Giải quyết tranh chấp môi trường
Abstract: Khái quát các kết quả và tồn tại của thực tiễn giải quyết tranh chấp môi trường ở Việt Nam; Phân tích, đánh giá các điểm mới và tồn tại/hạn chế của Luật BVMT 2014 trong việc giải quyết tranh chấp môi trường. Với việc ban hành Luật BVMT 2014, các quy định về hỗ trợ của cơ quan nhà nước đối với người dân bị thiệt hại đã được quy định tương đối đầy đủ. Theo đó, các cơ quan nhà nước, phụ thuộc vào phạm vi môi trường bị ô nhiễm, có trách nhiệm xác định khu vực bị ô nhiễm, xác định nguyên nhân gây ô nhiễm và thiệt hại xảy ra.
Date Created: 2014-08-26
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 5 trang; pdf.
Method: Hội thảo quốc tế thể chế vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam ngày 26 tháng 8 năm 2014
Language: vi
Right: Hội thảo quốc tế thể chế vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT10 Yeu cau cai to quy dinh PL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.