Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52606
Title: Hình sự hóa hành vi tham nhũng: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và vận dụng ở Việt Nam
Authors: Alan Doig
Keywords: Cải cách hành chính
Chống tham nhũng
Tội phạm công sở
Cải cách pháp luật
Tịch thu tài sản
Description: Báo cáo đưa ra lập luận cho việc sửa đổi và mở rộng mục ‘Các tội phạm về tham nhũng’ trong đó bao gồm cả khu vực công và tư, một mục sửa đổi với tên gọi ‘Các tội phạm công sở’ dành riêng cho khu vực công. Đưa ra khuyến nghị cụ thể trong đó xác định bắt đầu tiến trình cải cách bằng việc sửa đổi nội dung BLHS.
Issue Date: 2013-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Format: pdf
Extent: 68 tr.
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7972ff4d-a35b-46ee-8024-d1a27a0801b2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 451,31 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.