Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52609
Title: Chống tham nhũng: từ nghiên cứu tình huống thực tế đến chọn lựa các giải pháp
Authors: Nguyễn Minh Tuấn
Keywords: Tham nhũng
Chống tham nhũng
Kiểm soát quyền lực
Description: Chống tham nhũng trước tiên cần phải có cơ chế minh bạch, giải trình, có sự giới hạn và kiểm soát quyền lực, xây dựng một nền văn hóa liêm chính. Đồng thời, cần phải có cơ chế bảo vệ người đưa ra bằng chứng về việc tham nhũng và có sự giải thích rõ về yếu tố "trục lợi", xác định rõ và giám sát việc tuân theo các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý tài sản công, cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán qua ngân hàng, phù hợp với bối cảnh quốc tế hóa, toàn cầu hóa hiện nay.
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 10 trang
Source: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 23 (399), tháng 12/2019
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • aa9e9280-342f-462e-a91c-db34c4939cc4.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 107,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.