Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52657
Title: Những thăng trầm của cơ chế giải quyết tranh chấp theo UNCLOS
Authors: Natalie Klein
Keywords: Thăng trầm
UNCLOS
Giải quyết tranh chấp
Cơ chế
Thẩm quyền
Biển Đông
Description: Vụ kiện trọng tài Biển Đông đặt ra vấn đề về khả năng áp dụng cơ chế giải quyết tranh chấp được quy định trong Phần XV của Công ước Luật biển (UNCLOS). Bài viết này sẽ xem xét phạm vi và các hạn chế trong việc giải thích cơ chế giải quyết tranh, đặc biệt là trong Vụ kiện ra Tòa Trọng tài về Biển Đông. Nghiên cứu sẽ đặt ra câu hỏi về phạm vi của cơ chế giải quyết tranh chấp theo phần XV của UNCLOS và hiệu quả của việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.
Issue Date: 2018-5-31
Type: Tài liệu dịch
Coverage: 32 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 117672851280655928367402491606432890199.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.