Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/52705
Title: Hợp tác biển và quản trị đại dương
Authors: Hasjim Djalal
Keywords: Luật biển
Hợp tác biển
Quản trị đại dương
Công ước Liên hợp quốc
Biển Đông
Description: Bài viết này chủ yếu xem xét Công ước Liên hợp quốc về luật biển (LOSC) làm cơ sở để thảo luận các ý kiến về hợp tác biển và quản lý đại dương. Bài viết chỉ ra các khu vực cụ thể có tồn tại căng thẳng và tập trung đặc biệt vào Biển Đông nói chung, và Indonesia nói riêng.
Type: Tiêu điểm
Coverage: 4 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 73095003526938532063270269133590808462.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 352,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.