Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/52996
Title: Thực trạng nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Authors: Lê Minh Thông
Keywords: Phòng chống tham nhũng
Tham nhũng
Phương thức lãnh đạo
Đảng Cộng sản Việt Nam
Abstract: Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, sự lãnh đạo, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội đã đảm bảo các chủ trương, giải pháp chống tham nhũng được xác định trong các văn kiện của Đảng được thể chế hóa kịp thời, đầy đủ thành các quy định của pháp luật. Đặc biệt Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua cùng với các đạo luật khác trong hệ thống pháp luật đã tạo dựng được các cơ sở pháp lý khá đồng bộ và phù hợp để triển khai mạnh mẽ cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong mọi lĩnh vực.
Issue Date: 2019
Type: Bài trích
Extent: 7 tr., tr 13-19,pdf.
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 11(387), tháng 6/2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp.
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCPL 11.19-B2 Noi dung va phuong thuc ldao của Dang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.