Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53015
Title: FY15 Solomon Islands Country Opinion Survey Report
Keywords: Solomon Islands
Khảo sát
Quốc đảo Solomon
Survey
Báo cáo
Report
Description: Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở các quốc đảo Solomon nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau.• Các vấn đề chung mà các quốc đảo Solomon phải đối mặt• Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới• Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới• Các hoạt động và công việc tri thức• Sự hợp tác làm việc với Ngân hàng Thế giới• Vai trò của Ngân hàng Thế giới tại các quốc đảo Solomon trong tương lai• Sự chia sẻ thông tin và đối thoại.• Thông tin nền
Publisher: The World Bank Group
Issue Date: 2015-9
Type: Báo cáo
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17081434061675779579600164872603423701.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.