Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53023
Title: Pháp luật kinh doanh Việt Nam định dạng bởi Cam kết quốc tế như thế nào?
Authors: Nguyễn Thị Thu Trang
Keywords: Kinh tế
Cam kết quốc tế
Hội nhập
Pháp luật
Abstract: Bài viết trình bày cam kết của Việt Nam, cam kết quốc tế định dạng pháp luật Việt Nam và những lưu ý của Việt Nam khi thực hiện cam kết quốc tế.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2019-10-17
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 15 trang, pdf
Method: Hội thảo "Pháp luật Việt Nam đã sẵn sàng cho hội nhập" ngày 17/10/2019
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 191017-Hoi-thao-XDPL-Hoi-nhap-voi-PLVN-formatted-Ms-Trang-VCCI.pptx
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 630 kB

    • Format : Microsoft Powerpoint XML



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.