Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53034
Title: Hành trình hướng tới sự liên kết
Authors: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Keywords: Doanh nghiệp
Liên kết
Khả năng cạnh tranh
Thị trường quốc tế
Abstract: Ấn phẩm cung cấp một bộ công cụ để các hiệp hội doanh nghiệp có thể tự đánh giá năng lực của mình, so sánh khoảng cách thực tế hoạt động của mình với các chuẩn mực quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2015-03
Type: Báo cáo
Extent: 92 trang, pdf
Method: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.