Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53677
Title: Báo cáo Thực hiện Nghị quyết 19 và 35 về cải cách môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp – Góc nhìn từ doanh nghiệp
Authors: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Keywords: Báo cáo
Nghị quyết
Môi trường kinh doanh
Doanh nghiệp
Abstract: Bài trình bày Báo cáo thực hiện Nghị quyết 19 và 35 của Hội thảo Báo cáo Thực hiện Nghị quyết 19 và 35 về cải cách môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp – Góc nhìn từ doanh nghiệp ngày 20/11/2018. Slide gồm 4 phần chính là: Giới thiệu báo cáo; Những vấn đề chung của Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35; Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại một số bộ ngành địa phương; Kết luận và kiến nghị.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-11-20
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 24 trang, pdf
Method: Hội thảo Báo cáo Thực hiện Nghị quyết 19 và 35 về cải cách môi trường kinh doanh và phát triển doanh nghiệp – Góc nhìn từ doanh nghiệp ngày 20/11/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 181120-VCCI-slide-tiếng-Việt.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.