Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53743
Title: Hội thảo Cải cách Thủ tục Hải quan: "Hải quan - Doanh nghiệp thực thi hiệp định Tạo Thuận lợi Thương mại của WTO"
Authors: Nguyễn Toàn
Keywords: Doanh nghiệp
WTO
Thủ tục hải quan
Thuận lợi thương mại
Description: Hội thảo nhằm thông tin kịp thời cho các hiệp hội/doanh nghiệp về các nghĩa vụ về thủ tục hải quan mà Chính phủ phải thực hiện trong Hiệp định TFA, và tương ứng là các quyền doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
Issue Date: 2014-11-04
Type: Tài liệu tham khảo khác
Coverage: 35 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 54337785880115083906527270696081389976.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 999,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.