Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53754
Title: Hoàn thiện quy định pháp luật về địa vị pháp lý của tổ chức công đoàn Việt Nam.
Authors: Phạm Thị Duyên Thảo
Keywords: Quyền lợi người lao động
Pháp luật
Địa vị pháp lý
Tổ chức công đoàn
Việt Nam
Abstract: Việt Nam đang từng bước chuẩn bị cho lộ trình thực hiện các cam kết của Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được các bên ký kết vào tháng 03/2018, trong đó có cam kết về quyền của người lao động thành lập công đoàn độc lập. Tuy nhiên, những cam kết này hiện đang có "độ vênh" với các quy định của pháp luật hiện hành. Việc sớm khắc phục những bất cập trong quy định của pháp luật về vai trò của công đoàn trong quan hệ lao động hiện đang là một yêu cầu bức thiết.
Issue Date: 2019-05
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 7(383) T4/2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCPL 9.19-B5 Qdinh dia vi phap ly to chuc cong doan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.