Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53824
Title: Ý kiến của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng
Authors: Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam
Keywords: Hội thảo
Pháp luật
Đầu tư
Xây dựng
Kinh doanh
Xây dựng cơ bản
Abstract: Tham luận của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam của Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018. Căn cứ công văn số 179/BXD-PC ngày 23/01/2018 “V/v lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị”, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (HHQCVN) đã nghiên cứu Dự thảo và tham khảo ý kiến của doanh nghiệp hội viên đóng góp một số ý kiến có liên quan đến lĩnh vực quảng cáo.
Publisher: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018-03-29
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 3 trang, pdf
Method: Hội nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư, xây dựng cơ bản ngày 29/03/2018
Language: vi
Right: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16.-HH-Quang-cao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 224,06 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.