Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53891
Title: Công ước số 14 về Áp dụng nghỉ hàng tuần cho các cơ sở công nghiệp, thông qua vào năm 1921, Việt Nam phê chuẩn và tham gia ngày 3/10/1994.
Keywords: Công ước
Số 14
Nghỉ hàng tuần
Cơ sở công nghiệp
1921
Việt Nam
1994
Abstract: Công ước số 14 về Áp dụng nghỉ hàng tuần cho các cơ sở công nghiệp, thông qua vào năm 1921, Việt Nam phê chuẩn và tham gia ngày 3/10/1994 đề cập đến việc thỏa thuận của các bên tham gia Công ước về Áp dụng nghỉ hàng tuần cho các cơ sở công nghiệp.
Issue Date: 1994-10-03
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 3 trang, pdf
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.