Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53896
Title: Công ước ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hoạt động hàng không dân dụng.
Keywords: Công ước
Ngăn chặn
Hành vi
Bất hợp pháp
Hàng không
Dân dụng
Hàng không dân dụng
Hoạt động hàng không dân dụng
Abstract: Công ước ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hoạt động hàng không dân dụng đã đề cập đến sự thỏa thuận của các nước tham gia công ước về việc đảm bảo an toàn tránh những hành vi bất hợp pháp chống lại an toàn hoạt động hàng không dân dụng.
Issue Date: 1971-09-23
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 5 trang, pdf
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.