Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53898
Title: Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ.
Keywords: Công ước
Geneva
Bảo hộ
Nhà sản xuất
Bản ghi âm
Sao chép
Abstract: Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ đã đưa ra những nội dung sự thỏa thuận giữa các bên tham gia ký kết liên quan đến việc bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống việc sao chép không được phép bản ghi âm của họ.
Issue Date: 2005-07-06
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 6 trang, pdf
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Truyền thông, Báo chí, Xuất bản

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.