Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53899
Title: Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982
Keywords: Công ước
Liên Hợp quốc
Luật biển
1982
Abstract: Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982 đã đưa ra những nội dung về việc hợp tác giữa các quốc gia khi tham gia công ước về Luật biển trên tinh thần hiểu biết và hợp tác với nhau mọi vấn đề liên quan đến Luật biển và ý thức được tầm vóc lịch sử của Công ước là một cống hiến quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình, công lý và tiến bộ cho các dân tộc trên thế giới.
Issue Date: 1994-11-16
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 152 trang, pdf
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.