Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53901
Title: Công ước Brussels liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh.
Keywords: Công ước
Brussels
Phân phối
Tín hiệu
Vệ tinh
Abstract: Công ước Brussels liên quan đến việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh đưa ra những nội dung về sự thỏa thuận của các bên tham gia công ước về việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh.
Issue Date: 2006-01-12
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 5 trang, pdf
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.