Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53914
Title: Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm và việc tiêu huỷ chúng.
Keywords: Công ước
Basel
Kiểm soát
Vận chuyển
Biên giới
Phế thải
Tiêu hủy
Phế thải nguy hiểm
Abstract: Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm và việc tiêu huỷ chúng thể hiện sự thỏa thuận của các bên tham gia công ước ý thức được những thiệt hại mà các phế thải nguy hiểm và các phế thải khác, cũng như việc vận chuyển chúng qua biên giới có thể gây ra đối với sức khỏe con người và môi trường.
Issue Date: 1995-06-11
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 30 trang, pdf
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.