Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/53915
Title: Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (Thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1979).
Keywords: Công ước
Quốc tế
Phân biệt
Đối xử
Phụ nữ
1979
Abstract: Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ Thông qua ngày 18 tháng 12 năm 1979 là sự thỏa thuận giữa các bên kí kết về việc xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ, đảm bảo sự công bằng, bình đẳng quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ.
Issue Date: 1982-03-19
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 10 trang, pdf
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.