Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53969
Title: Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu tại các quốc gia ASEAN+3
Authors: Trần Đình Lý
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FDI
Tăng trưởng kinh tế
Các quốc gia ASEAN+3
Description: FDI và tăng trưởng kinh tế với nhiều mối quan hệ tác động với nhau, tạo nên sự đa dạng, phong phú từ lý thuyết đến thực nghiệm, với nhiều quan điểm, tranh luận nhiều chiều. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá một cách toàn diện về tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia ASEAN+3. Bằng các phương pháp ước lượng với dữ liệu bảng của 13 quốc gia trong giai đoạn 1997-2016, nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng tích cực của FDI đến tăng trưởng kinh tế của các quốc gia này. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các giải pháp nhằm thu hút FDI để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Issue Date: 2017-11-28
Type: Tài liệu tham khảo khác
Format: pdf
Extent: 13 trang
Source: Tạp chí Công thương
Right: Tạp chí Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 31fa60ad-f0df-4ffa-80a9-e9fda7261714.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 304,04 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.