Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53977
Title: Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2006
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Thương mại điện tử
Việt Nam
Năm 2006
Description: Tài liệu đề cập đến môi trường phát triển thương mại điện tử; các dịch vụ công trực tuyến; một số loại hình kinh doanh dịch vụ trực tuyến; tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp.
Issue Date: 2006
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 213 trang
Source: Bộ Công thương - Cục thương mại điện tử và kinh tế số - Idea.gov.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • a47133fe-8319-43c4-9261-8e5e1ff2db23.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.