Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53981
Title: Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2019
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Chỉ số
Thương mại điện tử
Năm 2019
Description: Tài liệu đề cập đến tổng quan thương mại điện tử; toàn cảnh thương mại điện tử 2019; chỉ số thương mại điện tử theo địa phương.
Issue Date: 2019
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 88 trang
Source: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Idea.gov.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • a96c9d1a-61f0-4aba-83af-62735a520488.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.