Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53985
Title: Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2007
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Thương mại điện tử
Việt Nam
Năm 2007
Description: Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam 2007 giới thiệu bức tranh toàn cảnh về tình hình phát triển của thương mại điện tử trong năm qua, giúp cho người đọc nhanh chóng nắm bắt được những mảng quan trọng nhất của tình hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam cho tới cuối năm 2007.
Issue Date: 2007
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 244 trang
Source: Bộ Công thương - Cục thương mại điện tử và kinh tế số - Idea.gov.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • c785222f-4f3a-410a-89bb-9055f9bd2f38.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,8 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.