Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/53996
Title: Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam 2013
Authors: Bộ Công thương
Keywords: Báo cáo
Thương mại điện tử
Việt Nam
Năm 2013
Description: Tài liệu đề cập đến khung khổ pháp lý cho thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử trong cộng đồng; tình hình hoạt động của các Website thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp; chỉ số thương mại điện tử - Ebi index
Issue Date: 2013
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 43 trang
Source: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Idea.gov.vn
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công thương - Cục Thương mại điện tử và kinh tế số
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8ac89ac8-7529-4aad-874c-e14082990f25.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.