Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54012
Title: ADS Chapter 401 - USAID human capital framework
Other Titles: Chương 401 Hệ thống chỉ thị tự động - nguồn nhân lực của USAID
Authors: USAID
Keywords: Report
Báo cáo
Human capital framework
Nguồn nhân lực
Abstract: Hệ thống trách nhiệm giải trình vốn nhân lực (HC) của USAID đã được Văn phòng Quản lý nhân sự phê duyệt vào ngày 27 tháng 10 năm 2006. Chương này cung cấp các chỉ thị và mục tiêu chính sách thay thế hệ thống trách nhiệm vốn nhân lực được phê duyệt ngày 27 tháng 10 năm 2006 và thiết lập Khung nhân lực của USAID ( HCF) với các điều khoản được cập nhật theo 5 CFR 250, ngày 12 tháng 12 năm 2016. 5 CFR 250 áp dụng cho quản trị công vụ của USAID.
Publisher: USAID.GOV
Issue Date: 2018-11-10
Type: Báo cáo
Extent: 18 trang.pdf
Method: https://www.usaid.gov/ads/policy/400/401
Language: en
Right: https://www.usaid.gov/
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • 401.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 532,98 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.