Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54177
Title: Công bố thông tin về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của các công ty niêm yết ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Hữu Cường, Lê Thùy Trang
Keywords: Công bố
Thông tin
Lợi nhuận
Cổ phiếu
Công ty
Việt Nam
Công bố thông tin
Abstract: Nghiên cứu này đánh giá mức độ công bố thông tin về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trên cả báo cáo tài chính năm củng như báo cáo tài chính giữa niên độ và các nhân tố có ảnh hưởng. Từ đó, bài viết đề xuất một số gợi ý nhằm cải thiện mức độ công bố thông tin về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết.
Issue Date: 2019-02
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 02 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCKT2.19-B2-CBTTVLN tren CP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.