Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54186
Title: Tự chủ mở mới chương trình đào tạo tại các trường đại học công lập: thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn Thị Hương
Keywords: Tự chủ
Giáo dục đại học
Đào tạo
Trường đại học
Công lập
Abstract: Bài viết bàn về vấn đề mà theo tác giả thì tự chủ trường đại học là xu thế tất yếu ngày nay và là một trong những điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. Sau khi phân tích thực trạng mở mới mã kết ngành, chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục đào tạo công lập (cơ sở pháp lý; quả mở mới chương trình tại các cơ sở giáo dục đào tạo đại học; thảo luận, đánh giá thành tựu, hạn chế của hoạt động mở mới mã ngành đối với các đơn vị công tự chủ) tác giả đã đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp cho tự chủ trường đại học ở Việt Nam.
Issue Date: 2019-03
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 03 năm 2019.
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCKT3.19-B3-CTDT cac TDHCL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 20,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.