Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54206
Title: Quyền hành pháp theo Hiến pháp năm 2013: những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện
Authors: Bùi Xuân Đức
Keywords: Quyền hành pháp
Hành pháp
Hiến pháp
Chính phủ
Quyền lực Nhà nước
Description: Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định và bước đầu đặt nền móng cho việc tổ chức quyền hành pháp ở nước ta. Sau 5 năm thi hành Hiến pháp, xuất hiện những vấn đề đặt ra trong việc quán triệt nhận thức về quyền hành pháp, về triển khai tổ chức thực hiện quyền hành pháp. Bài viết đi sâu tìm hiểu về những vấn đề đó nhằm góp phần hoàn thiện nhận thức và tổ chức quyền hành pháp ở nước ta hiện nay.
Abstract: Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định và bước đầu đặt nền móng cho việc tổ chức quyền hành pháp ở nước ta. Sau 5 năm thi hành Hiến pháp, xuất hiện những vấn đề đặt ra trong việc quán triệt nhận thức về quyền hành pháp, về triển khai tổ chức thực hiện quyền hành pháp. Bài viết đi sâu tìm hiểu về những vấn đề đó nhằm góp phần hoàn thiện nhận thức và tổ chức quyền hành pháp ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2019-08
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 17 trang
Source: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 16 (392), tháng 8/2019
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 16 (392), tháng 8/2019
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 748f06fd-3913-4227-8bb0-729925001ef3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 127,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.