Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54227
Title: Sự phát triển lý luận của Đảng cộng sản Việt Nam về mô hình xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Authors: Vũ Văn Phúc
Keywords: Lý luận
Đảng cộng sản Việt Nam
Xã hội chủ nghĩa
Description: Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay đòi hỏi lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cần phải được nghiên cứu, nhận thức sâu sắc hơn nhằm khẳng định những giá trị đẹp; đồng thời bổ sung, phát triển phù hợp với tình hình mới. Bài viết khái quát quá trình phát triển lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Abstract: Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay đòi hỏi lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cần phải được nghiên cứu, nhận thức sâu sắc hơn nhằm khẳng định những giá trị đẹp; đồng thời bổ sung, phát triển phù hợp với tình hình mới. Bài viết khái quát quá trình phát triển lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 8 trang
Source: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 1-2020
Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 1-2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8436ee61-fa91-4986-ba5e-181a44dbfb25.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.