Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54230
Title: Vận dụng tư tưởng của V.I.Lênin về Nhà nước trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Authors: Dương Quang Hiển
Keywords: Tư tưởng V.I.Lênin
Nhà nước
Nhà nước pháp quyền
Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Description: Tư tưởng của V.I.Lênin về nhà nước là sự tiếp thu, kế thừa và phát triển tư tưởng pháp quyển của C.Mác và Ph.Ăngghen; được Người vận dụng và phát triển trong quá đạo xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước ở nước Nga; là cơ sở khoa học để các Đảng Cộng sản chân chính vận dụng vào xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam.
Abstract: Tư tưởng của V.I.Lênin về nhà nước là sự tiếp thu, kế thừa và phát triển tư tưởng pháp quyển của C.Mác và Ph.Ăngghen; được Người vận dụng và phát triển trong quá đạo xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước ở nước Nga; là cơ sở khoa học để các Đảng Cộng sản chân chính vận dụng vào xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam.
Issue Date: 2020-04
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 6 trang
Source: Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 4-2020
Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 4-2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 9ad5a348-e413-4fec-9044-7294694bfb8a.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.