Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54241
Title: Xây dựng mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đầu tư tới quyết định đầu tư của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.
Authors: Nguyễn Mạnh Cường
Keywords: Xây dựng
Môi trường đầu tư
Quyết định đầu tư
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Việt Nam
Abstract: Bài viết nghiên cứu mô hình diễn tả ảnh hưởng của môi trường đầu tư đến quyết định đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ mô hình lý thuyết dự kiến, phương pháp nghiêu cứu định tính được sử dụng để kiểm nghiệm và hoàn thiện các thang đo với mẫu gồm giám đốc và các chuyên gia. Bằng việc thực hiện kiểm định độ tin cậy và phân tích nhân tố khám phá trên mẫu doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, mô hình thu được có sự khác biệt đáng chú ý, đó là sự xuất hiện của nhân tố mới là "hiệu quả quản trị hành chính". Kết quả nghiên cứu cho thấy quyết định đầu tư của doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể được giải thích bởi môi trường đầu tư qua các yếu tố thành phần gồm: chính trị-pháp luật; hiệu quả quản trị hành chính; cơ sở hạ tầng; chi phí; thị trường và văn hóa xã hội.
Issue Date: 2019-05
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 05 năm 2019
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu kinh tế
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCKT5.19-B7-Moi truong DT, QĐĐT, DN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 17,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.