Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54247
Title: Xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động về phương thức hoạt động hiện nay
Authors: Tạ Tiến Rinh
Keywords: Chính phủ
Liêm chính
Kiến tạo
Description: Thế giới trong những năm qua đã diễn ra rất nhiều sự thay đổi theo chiều hướng cả tích cực lẫn tiêu cực, tác động sâu rộng đến các quốc gia, khu vực cũng như mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đây cũng là giai đoạn đánh dấu sự chuyển mình trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu, nước ta cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức nhất định, trong đó có cơ quan hành pháp — Chính phủ.
Abstract: Thế giới trong những năm qua đã diễn ra rất nhiều sự thay đổi theo chiều hướng cả tích cực lẫn tiêu cực, tác động sâu rộng đến các quốc gia, khu vực cũng như mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đây cũng là giai đoạn đánh dấu sự chuyển mình trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu, nước ta cũng phải đương đầu với những khó khăn, thách thức nhất định, trong đó có cơ quan hành pháp — Chính phủ.
Issue Date: 2020-09
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 3 trang
Source: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 572-tháng 9 năm 2020
Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương số 572-tháng 9 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • b6b62f8c-3d83-4d31-bcd4-df046fb41446.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.