Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54274
Title: ADS Chapter 508 - Privacy Program
Other Titles: Chương 508 Hệ thống chỉ thị tự động - Chương trình bảo mật
Authors: USAID, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ
Keywords: Report
Báo cáo
Privacy Program
Chương trình bảo mật
Abstract: Chương này mã hóa và cung cấp cho tổ chức thông tin về chức năng, chính sách và quy trình có trong chương trình bảo mật của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ.
Publisher: USAID.GOV
Issue Date: 2019
Type: Báo cáo
Extent: 54 trang, pdf
Method: https://www.usaid.gov/ads/policy/500/508
Language: en
Right: https://www.usaid.gov/
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • 508.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.