Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54316
Title: Báo cáo nghiên cứu điều trần tại các ủy ban của nghị viện và khả năng áp dụng ở Việt Nam
Authors: Văn phòng Quốc hội, Chương trình phát triển Liên hợp quốc
Keywords: Nghị viện
Điều trần
Giám sát
Lập pháp
Description: Tìm hiểu về hoạt động điều trần của một số nước trên thế giới; đối chiếu với các quy định pháp luật, thực tiễn hoạt động của các ủy ban của Quốc hội Việt Nam; từ đó phân tích nhu cầu và khả năng áp dụng điều trần ở Quốc hội Việt Nam; đề xuất một số kiến nghị ban đầu.
Abstract: Tìm hiểu về hoạt động điều trần của một số nước trên thế giới; đối chiếu với các quy định pháp luật, thực tiễn hoạt động của các ủy ban của Quốc hội Việt Nam; từ đó phân tích nhu cầu và khả năng áp dụng điều trần ở Quốc hội Việt Nam; đề xuất một số kiến nghị ban đầu.
Issue Date: 2010
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 136 tr.
Source: http://www.vn.undp.org/
http://www.vn.undp.org/
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • c43efa37-b39b-4e90-96aa-6ae2f0d4eaa3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.