Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54339
Title: Decent work in Portugal 2008–2018: From crisis to recovery
Other Titles: Việc làm hợp lệ ở Bồ Đào Nha 2008 - 2018: Từ khủng hoảng đến phục hồi
Authors: ILO, Tổ chức Lao động quốc tế
Keywords: Report
Báo cáo
Labour
Lao động
Decent work
Việc làm hợp lệ
Abstract: Báo cáo này đã được chuẩn bị sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Lao động, Đoàn kết và An sinh Xã hội (MTSSS) của Bồ Đào Nha với mục tiêu xem xét tình hình thị trường kinh tế và lao động của đất nước kể từ năm 2008 và xem xét triển vọng trong tương lai. Báo cáo này được dựa trên một báo cáo trước đây của ILO: "Xử lý khủng hoảng việc làm ở Bồ Đào Nha", được chuẩn bị vào năm 2013, và cập nhật những phát hiện và khuyến nghị của mình về những phát triển gần đây ở Bồ Đào Nha và Liên minh châu Âu cho đến cuối năm 2017.
Publisher: ilo.org
Issue Date: 2020-03-30
Type: Báo cáo
Extent: 164 trang, pdf
Method: http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_646867/lang--en/index.htm
Language: en
Right: http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_646867/lang--en/index.htm
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • wcms_646867.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.