Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54355
Title: Một số vấn đề về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động
Authors: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học,Văn phòng Quốc hội
Keywords: Dự án luật
Sửa đổi
Bổ sung
Bộ luât Lao động
Abstract: Chuyên đề đưa ra những vấn đề về tổ chức dịch vụ việc làm; về thỏa ước lao động tập thể; về việc sửa đổi điều 145 của Bộ luật lao động; về trợ cấp thôi việc; bảo vệ các thành viên công đoàn; về đình công.
Issue Date: 2006-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 13 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học,Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học,Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3-cd.mot so van de phap ly ve sua doi bo sung bo luat lao dong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 259,02 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.