Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54356
Title: Cơ cấu tổ chức các ủy ban của Quốc hội – Quá trình phát triển và những yêu cầu đổi mới.
Authors: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học,Văn phòng Quốc hội
Keywords: Cơ cấu
Uỷ ban của Quốc hội
Qúa trình phát triển
Đổi mới
Abstract: Luật tổ chức Quốc hội ban hành năm 2001 đã tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội.Phục vụ cho việc xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội, Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu Khoa học tiến hành nghiên cứu chuyên đề “Cơ cấu tổ chức các ủy ban của Quốc hội – Quá trình phát triển và những yêu cầu đổi mới ” nhằm cung cấp cho các đại biểu Quốc hội những phân tích về quá trình hình thành và phát triển hệ thống ủy ban ở nước ta và những yêu cầu, thách thức đổi mới các ủy ban của Quốc hội trong thời gian tới . Hi vọng rằng, tài liệu này sẽ góp phần hữu ích phục vụ các đại biểu Quốc hội trong việc xem xét và quyết định sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Quốc hội.
Issue Date: 2006-05
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 32 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học,Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học,Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.