Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54569
Title: International Efforts to Increase Energy Efficiency and Opportunities to Advance Energy in the United States
Other Titles: Những nỗ lực quốc tế để tăng hiệu quả năng lượng và cơ hội nâng cao năng lượng ở Hoa Kỳ
Authors: WRI, Viện Nghiên cứu thế giới
Keywords: Report
Báo cáo
Energy Efficiency
Hiệu quả năng lượng
Testimony
Bài cung cấp
Abstract: Bài báo cáo tập trung vào các chính sách, chương trình và quan hệ đối tác hiệu quả quốc tế và các cơ hội để nâng cao hiệu quả năng lượng ở Mỹ thông qua hành động của Liên bang.
Publisher: wri.org
Issue Date: 2019-10
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang, pdf
Method: https://www.wri.org/publication/international-efforts-increase-energy-efficiency-opportunities-advance-energy-united-states
Language: en
Right: https://www.wri.org/publication/international-efforts-increase-energy-efficiency-opportunities-advance-energy-united-states
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.