Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54594
Title: What Works: Promoting Pathways to Decent Work
Other Titles: Những gì hoạt động: Thúc đẩy các cách thức cho công việc hợp lệ
Authors: ILO, Tổ chức lao động thế giới
Keywords: Report
Báo cáo
Growth
Tăng trưởng
Decent work
Công việc hợp lệ
Equity
Công bằng
Abstract: Báo cáo này phân tích làm thế nào hỗ trợ thu nhập và ALMPs (các chính sách về thị trường lao động tích cực) có thể kết hợp với nhau để giải quyết một loạt các rào cản đáng kể hạn chế quyền truy cập vào công việc tốt ở các nước đang phát triển và đang phát triển.
Publisher: ilo.org
Issue Date: 2019-10-16
Type: Sách
Extent: 257 trang,pdf
Method: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_724049/lang--en/index.htm
Language: en
Right: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_724049/lang--en/index.htm
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • wcms_724049.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.