Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54595
Title: Women in Business and Management: The business case for change
Other Titles: Phụ nữ trong kinh doanh và quản trị: Kinh doanh để thay đổi
Authors: ILO, Tổ chức lao động thế giới
Keywords: Report
Báo cáo
Women
Phụ nữ
Business
Kinh doanh
Abstract: Báo cáo về phụ nữ trong kinh doanh và Quản trị cung cấp những hiểu biết mới về cách đa dạng giới ở cấp cao nhất để cải thiện hiệu suất tổ chức. Chúng bao gồm bao nhiêu khía cạnh về chính sách của một tổ chức một lực lượng lao động cân bằng giới tính và văn hóa về giới các yếu tố khác nữa, di chuyển kim chỉ nam sang cho nhiều phụ nữ nắm quyền quyết định.
Publisher: ilo.org
Issue Date: 2019-05-22
Type: Báo cáo
Extent: 149 trang,pdf
Method: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_700953/lang--en/index.htm
Language: en
Right: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_700953/lang--en/index.htm
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • wcms_700953.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,96 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.