Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54659
Title: Luật Xây dựng của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Authors: Nguyễn Thúy Ngân (biên dịch)
Keywords: Xây dựng
Trung Hoa
Luật Xây dựng
Trung Quốc
Abstract: Luật này có 84 điều và 7 chương, bố cục cụ thể, gồm: 1. Chương 1: Các quy định chung 2. Chương 2: Cấp giấy phép xây dựng 3. Chương 3: Trúng thầu và thực hiện hợp đồng dự án xây dựng 4. Chương 4: Giám sát công trình xây dựng 5. Chương 5: Quản lý an toàn và vận hành thi công 6. Chương 6: Quản lý chất lượng xây dựng 7. Chương 7: Trách nhiệm pháp lý
Operator: Nguyễn Quốc Hải, Thư viện Quốc hội (hiệu đính)
Issue Date: 2020-05
Type: Tài liệu dịch
Extent: 24 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử của Bộ Thương Mại, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; http://english.mofcom.gov.cn/
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:- Xây dựng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.