Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54678
Title: Hiến pháp Vương quốc Tây Ban Nha
Keywords: Hiến pháp
Vương quốc Tây Ban Nha
Tây Ban Nha
Abstract: Hiến pháp Vương quốc Tây Ban Nha có hiệu lực vào ngày được công bố tại Công báo (Boletin Official del Estado). Nó cũng sẽ được xuất bản bằng các ngôn ngữ khác của Tây Ban Nha. yêu cầu tất cả chủ thể Tây Ban Nha, dù là cá nhân hay tổ chức phải tôn trọng và trung thành với Hiến pháp này, cũng như bảo đảm rằng nó được tuân theo như là một luật cơ bản của Nhà nước. Nghị viện (palacio de las cortes), ngày 27 tháng 12 năm 1978.
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 59 trang, pdf
Method: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_HiếnphápTây Ban Nha_TTTTTVNCKH_VPQH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 415,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.