Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54685
Title: Luật Bảo vệ tài nguyên đất và nước của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Authors: Đỗ Thúy Hòa (biên dịch)
Keywords: Luật Bảo vệ tài nguyên đất và nước
Cộng hòa nhân dân Trung hoa
Tài nguyên
Trung Hoa
Đất
Nước
Bảo vệ tài nguyên
Abstract: Bố cục của luật gồm 7 chương và 80 điều, cụ thể: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Quy hoạch bảo vệ tài nguyên đất và nước 3. Chương 3: Phòng chống xói mòn đất 4. Chương 4: Nguyên tắc quản lý 5. Chương 5: Theo dõi và giám sát 6. Chương 6: Trách nhiệm pháp lý 7. Chương 7: Điều khoản bổ sung
Operator: Trần Tú, Một số chuyên gia, Thư viện Quốc hội (hiệu đính)
Issue Date: 2020-05
Type: Tài liệu dịch
Extent: 23 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử của Hội đồng nhà nước, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, http://www.gov.cn/
Language: vi
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Cổng thông tin điện tử của Hội đồng nhà nước, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, http://www.gov.cn/
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.