Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/54686
Title: Luật Biên phòng của Liên bang Nga
Authors: Bộ Quốc phòng
Keywords: Biên phòng
Luật Biên phòng
Liên bang Nga
Nga
Abstract: Luật này xác định nhiệm vụ chủ yếu, thẩm quyền, thành phần chung cơ quan Biên phòng Liên bang Nga, những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo, chỉ huy cơ quan Biên phòng Liên bang Nga cũng như trình tự, thủ tục kiểm tra, kiểm sát hoạt động của Cơ quan Biên phòng Liên bang Nga. Cơ cấu của luật có 7 chương và 20 điều, bao gồm: 1. Chương 1: Những điều khoản chung 2. Chương 2: Những nguyên tắc cơ bản về hoạt động của cơ quan biên phòng 3. Chương 3: Những nguyên tắc cơ bản về hoạt động của cơ quan biên phòng 4. Chương 4: Lực lượng và phương tiện của cơ quan biên phòng 5. Chương 5: Những vấn đề cơ bản đảm bảo cho hoạt động cơ quan biên phòng 6. Chương 6: Kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan biên phòng 7. Chương 7: Điều khoản cuối cùng
Issue Date: 2020-05
Type: Tài liệu dịch
Extent: 15 trang, pdf
Method: Bộ Quốc phòng
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVQH_Luật Biên phòng của Liên bang Nga_BQP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 749,11 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.